Bidrag

BIDRAGSREGLER         

Regler för bidrag från PU-Skaraborg i Västra Götaland
Uppdaterad Februari 2024, nyheter är rödmarkerade

Ansökningsblankett och listor finns under fliken dokument (http://pingstungskaraborg.se/dokument)

Förutsättning för bidrag:

 • Bidrag kan endast sökas av lokalavdelning i Skaraborg Västra Götaland som redovisat medlemmar till PU Skaraborg föregående år.
 • Kopior av medlemslistor samt redovisningsblankett skickas till PU-Skaraborg en gång per år, senast 31/1 efterföljande år.
 • Originalen arkiveras hos respektive församling i minst 5 år. För mer detaljer angående medlemsredovisning, se separat informationsblad ”Lathund för statistik”.
 • Bidraget betalas ut efter godkänd ansökan och redovisade omkostnader. Bidraget kan aldrig överskrida den verkliga kostnaden för satsningen.
 • Sista ansökningsdatum 10 december.

 

Hur söks bidrag:
A. Ansökan skickas till PU-Skaraborg med följande uppgifter:

 • Typ av arrangemang & bidrag
 • Plats, datum och tid                                                                 
 • Program
 • Uppskattade kostnader (efter avdragna intäkter)
 • Lokalavdelningens Plus eller Bankgironummer. OBS! Inga privata konton.
 • PU Skaraborgs Logotype ska finnas på program/inbjudan som medarrangör. Bifoga inbjudan.

B. Ansökan kompletteras inom två månader efter genomförd satsning med ekonomisk och innehållsmässig redovisning.

 

BIDRAG

1. Ledarutbildningsbidrag

 • Till lokalavdelning som arrangerar ledarutbildning och bjuder in annan lokalavdelning eller församling (oavsett kristet samfund) i Västra Götalands län med minst 10 deltagare utgår bidrag på max 5 000 kr. (inkl. Deltagardagar)
 • Till enskild lokalavdelning som arrangerar ledarutbildning i den egna församlingen utgår bidrag, max 2 000 kr. Bidraget kan utgå två gånger/kalenderår. Förutsättning för bidrag; minst två utbildningspass à 40 minuter.
 • Till lokalavdelning där ledare deltar i utbildning, utgår kursavgift för max 10 deltagare. Logi och reserättning utgår ej. 

 

2. Startbidrag

Till lokalavdelning som tar nya och utvecklande initiativ utgår bidrag. (max 3 000 kr/satsning.) Förutsättning för bidrag är att verksamheten blir kontinuerlig.

3. "Göra-igen" bidrag

Till lokalavdelning med återkommande aktivitet och/eller verksamhet utgår bidrag. (max 15 000 kr/kalenderår)

4. Skolsatsningsbidrag 

Till lokalavdelning utgår bidrag. (max 3 000 kr/satsning) Gäller all verksamhet inom skola för deltagare mellan 7 – 25 år.

5.Lägerbidrag.

Till enskild lokalavdelning som arrangerar läger för den enskilda församlingens verksamhet utgår bidrag. (125 kr./deltagare, max 5 000 kr/läger.) Förutsättning för bidrag är minst två dagars aktiviteter. (minst tre timmar/dag)

6. Tema år - bidrag

Regler definieras separat för varje enskilt tema år. Tema året gäller från september ena året till augusti nästa år.

7.  Bonusbidrag

För en extra satsning inom ett annat tema än årets tema. (max 8 000 kr/termin)

BIDRAG SOM INTE KRÄVER ANSÖKAN:

Deltagardagar 

(t.ex. ungdomsdag, ledarutbildning, konsert, läger).

A. Gäller för deltagare 7-25 år som är boende i Västra Götalands län.

B. Gäller för dag eller dagar som planeras och genomförs tillsammans med minst en annan lokalavdelning och/eller annan församling (oavsett kristet samfund.)

C. Minst tre timmars aktivitet/dag.

D. Alla deltagare måste bekräfta närvaron med namnteckning, ålder och adress om aktiviteten inte är avgiftsbelagd. Inbjudan och program ska bifogas.

E. För varje redovisad deltagare erhålls 75 kr/dag.

F. PU Skaraborg ska vara med som arrangör på inbjudan (PU Skaraborgs logotype)
 

 

Adress                                                    E-mail

Pingst Ung Skaraborg                              puskaraborg@pingstung.se
Box 184
543 22 Tibro